top of page

PRIVACYBELEID

Gastouderbureau Roodkapje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder wordt vermeld hoe wij daarmee omgaan.

 Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals hieronder weergegeven;

 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw jouw persoonsgegevens;

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en dat wij jouw rechten respecteren.
   

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Roodkapje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van gastouderovereenkomsten

 • Het bemiddelen bij het vinden van/zoeken naar de juiste gastouder/vraagouder

 • Het versturen van nieuwsbrieven/per mail informeren over gastouderopvang en daaraan gerelateerde zaken

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

 • Het verstrekken van informatie aan Belastingdienst, gemeente en GGD

 • Het voeren van procedures ten opzichte van belastingdienst, gemeente en/of GGD

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, emailadres, BSN, geboortedatum, rekeningnummers, inkomensgegevens

 • Verklaring omtrent gedrag, kopie identiteitsbewijs, LRK nummer

 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummers

 • Burgerlijke staat, kinderen in het gezin (profiel)foto's, naam basisschool (i.g.v. BSO-opvang)

 

Cookies

Bovenstaande gegevens ontvangen wij rechtstreeks en persoonlijk van je. Maar daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website d.m.v. cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een mededeling over het gebruik van cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onze cookieverklaring

 

Verstrekking aan derden

Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens niet aan derden verkocht. De aan ons verstrekte gegevens verstrekken wij aan derden voorzover wij dat wettelijke verpicht zijn en voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschriven doeleinden. Zoals Belastingdienst Toeslagen, de GGD en de gemeente t.b.v. de LRK-registratie.

Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze automatiseerders en netwerkbeheerders. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten die waarborgen dat deze gegevens niet door hen zullen worden gebruikt, anders dan ten behoeve van hun werkzaamheden om de automatische processen van Gastouderbureau Roodkapje doelmatig en efficient te laten verlopen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Gastouderbureau Roodkapje bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar ter voldoening aan de fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar worden persoonsgegevens op verzoek vernietigd. In alle gevallen worden na 15 jaar de persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegnag tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

 • Alle personen die namens Gastouderbureau Roodkapje toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhuoding daarvan. Vanzelfsprekend zijn zij ook geinformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

 • Wij maken back-up van de digitale persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • (Fysieke) toegangsbeveiliging

 • Gebruikersnaam, en een wachtwoordbeleid.

 • Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (oftewel https) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Als u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0497 381345 of per e-mail naar info@gastouderbureauroodkapje.nl.

bottom of page